Postingan

HADIS NABI SAW TENTANG PERINTAH DAN KEUTAMAAN BERAKHLAK BAIK

Gambar
  HADIS NABI SAW TENTANG PERINTAH DAN KEUTAMAAN BERAKHLAK BAIK (Oleh: Dr.H.Sukarmawan,M.Pd.) Sesunggunya hadis Nabi Muhammad SAW terkait akhlak sangatlah banyak. Hadits-hadits tersebut  perintah, dan keutamaan memilikinya. Dengan adanya hadits-hadits tersebut menjadi bukti begitu pentingnya kita untuk memperhatikan perkara tentang akhlak. Rasulullah SAW pun bersabda: إِنَّمَابُعِثْتُلأُتَمِّمَمَكَارِمَالأَخْلاقِ Artinya: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi).   Berikut ini akan Penulis uraikan beberapa hadis Nabi SAW yang terkait dengan pentingnya Akhlak.dan keutamaan bagi orang-orang yang berakhlak baik. Pertama : Hadist Nabi Tentang Akhlak “Memiliki Rasa Malu” Dari Anas ra, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ “Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu.” [Hr. Ibnu Majah] Sesungguhnya si

MARI KITA WUJUDKAN SAMARA DALAM KELUARGA

Gambar
MARI KITA WUJUDKAN SAMARA DALAM KELUARGA (Oleh:Dr.H.Sukarmawan,M.Pd.) Hakikat dari sebuah perkawinan, baik dalam tinjauan Alquran maupun UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, bukanla h sebatas prosesi a q ad nikah yang bertujuan menghalalkan sesuatu yang sebelumnya di haramkan. Akan t etapi , Aqad Nikah adalah ikatan yang sangat kuat dan kokoh ( Mitsaqan Ghalizan ) sebagaimana ter tuang dalam Surah An-Nisa’ ayat 21 . Sementara Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pula: “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .” Sesungguhnya, j alinan pernikahan atau perkawinan harus dilandasi oleh rasa kasih sayang dari kedua bel;ah pihak (suami-istri) agar tercipta ketentraman dalam keluarga, sebagaimana f rman Allah swt di dalam QS. Ar-Ruum: 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia me

Keluarga Bahagia dalam Pandangan Islam

Gambar
  Keluarga Bahagia dalam Pandangan Islam (Oleh: Dr.H.Sukarmawan,M.Pd.) Dalam pandangan Islam, sebuah keluarga yang dikategorikan harmonis yaitu   keluarga yang di dalamnya tercipta suasana para angota keluarganya yang penuh ketenangan (sakinah), suasana penuh kecintaan (mawaddah), dan suasana yang diliputi oleh rasa kasih sayang di antara para anggota keluarganya (rahmah) . Inilah sosok Keluarga SAMARA yang damai tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Kondisi seperti inilah yang bisa menjadi landasan dalam berkeluarga, agar senantiasa mendapat keridhoan Allah SWT. Sesungguhnya keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Setiap orang telah memutuskan untuk berumah tangga pasti mendambakan terciptanya sebuah keluarga bahagia dan harmonis. Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah “Kriteria seperti apakah yang termasuk keluarga bahagia? Apakah kriteria keluarga yang memiliki banyak harta atau keluarga yang kaya raya? Ataukah seorang suami atau istri dalam keluarga yang memilik